Kallelse till SHRs kongress – telefonmöte

Kongress 2015-11-01 – telefonmöte
Kl. 16:00
Majoriteten av styrelsen har ingen möjlighet att ta sig till Göteborg och delta i kongressen.
2015-09-07 beslutade styrelsen att ta kongressen via telefon/Skype

Förslag på dagordning vid Sveriges Herpetologiska Riksförenings kongress

Dagordning:
Val av mötesordförande

Val av mötessekreterare

Val av två justerare, tillika rösträknare

Kontroll av mötets behöriga utlysande

Fastställande av dagordning

Styrelsens rapport

Delårsbokslut samt bokslutsprognos för innevarande verksamhetsår

Beslut om medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår
Se bilaga
Snoken (T-shirt)

Stadgeändringar
Se bilaga
Tid och plats för SHR:s kongress i framtiden
Besluta på kongressen + årsmötet att skriva in i stadgarna att föreningen även ska välja två firmatecknare i styrelsen, då det annars kan missas och det kan uppstå problem med banken.
Ingen Snoken om inte medlemmarna skriver och skickar in artiklar.

Övriga frågor

Riksläger 2016

Tid och plats för SHR.s årsmöte 2016

Bilaga 1
Utdrag ur SHRs stadgar

§15 Stadgeändringar
Beslut om ändringar i SHR:s stadgar fattas på två på varandra följande riksmöten (årsmöte / kongress).

§ 12 Kongress
”SHR:s kongress hålls i september. Reseersättning §8 Reseersättning SHR:s styrelsemedlemmar erhåller ersättning för sina resor till och från årsmöte och kongress. Reseersättning utgår även för styrelsemöten. Resorna skall ske på billigast möjliga sätt. §10 Deltagande på årsmöte, kongress eller extra årsmöte Till årsmöte, kongress och extra årsmöte bör varje förening sända minst en representant som skall vara utsedd av föreningen. Vid årsmöte, kongress och extra årsmöte har varje i SHR upptagen förening en röst. Röstning genom ombud som ej är medlem i aktuell förening godkännes ej. Årsmöte, kongress och extra årsmöte är beslutsmässiga då minst hälften av föreningarna är representerade.”

§ 13 Tidningen Snoken
Föreningens tidning Snoken utges kvartalsvis (4 nummer per år). Redaktören har möjlighet att vid behov utge ett dubbelnummer. Varje fullbetalande medlem i SHR erhåller tidskriften utan extra kostnad. Medlemmar kan annonsera gratis i Snoken under köpesbytessäljes. Kommersiella annonser mottages mot en kostnad, vilken beslutas av redaktören.

Bilaga 2
Utdrag ur SHR:s styrelseprotokoll 2015

I  våra  stadgar  står  det  att  kongressen  ska  hållas  i  september,  detta  har  styrelsen  missat att  förhålla  sig  till. Bra  att  lägga  kongressen  mer  centralt  i  Sverige  så  ej  resvägen  blir  för  lång  och  gör  att vissa  styrelsemedlemmar  eventuellt  ej  kan  medverka. Bestämma  zoner  för  ersättning  –  Lämnar  frågan  till  kongressen. ⦁ Helgträff  med  ersättning  där  styrelsen  kan  prata  igenom  de  stora  frågorna. Susanne  ska  nedåt  senare  och  bokar  då  in  en  träff  med  Mats  och  de  som  vill/kan  då. ⦁ SHR mässan blir  mindre/Snoken  blir  lidande Detta  kommer  ställa  till  det  ekonomiskt  för  SHR  framöver  vad  gäller  Snoken. Då  lokalföreningarna  får  50%  av  medlemsavgifterna  kommer  pengarna  ej räcka till 4 nr/år.

Snoken och medlemsavgifter
SHR mässan blir mindre/Snoken blir lidande
Detta kommer ställa till det ekonomiskt för SHR framöver vad gäller Snoken.
Då lokalföreningarna får 50% av medlemsavgifterna kommer pengarna ej att räcka till att få ut 4 nr/år.
Snoken kostar mellan 10.000-13.000:-/tidning

Vad står i avtalet?
Tillägg i stadgarna; Ingen Snoken om inte medlemmarna skriver artiklar. Aktiva medlemmar gör en bra tidning.
X tycker att vi ska ändra i stadgarna. Nya medlemmar kan bli väldigt besvikna att det ej kommer 4 nr/år. Föreningen måste ge ut detta för att fortsätta vara momsbefriade. Ge förslag till kongressen.
Förslag. Notiser, annonser, 1 “riktig” Snoken och 3 Snoken light. Eventuellt köpa utländska artiklar och publicera?
Lokalföreningarnas aktiviteter