Kallelse till SHRs kongress – telefonmöte

Kongress 2015-11-01 – telefonmöte
Kl. 16:00
Majoriteten av styrelsen har ingen möjlighet att ta sig till Göteborg och delta i kongressen.
2015-09-07 beslutade styrelsen att ta kongressen via telefon/Skype

Förslag på dagordning vid Sveriges Herpetologiska Riksförenings kongress

Dagordning:
Val av mötesordförande

Val av mötessekreterare

Val av två justerare, tillika rösträknare

Kontroll av mötets behöriga utlysande

Fastställande av dagordning

Styrelsens rapport

Delårsbokslut samt bokslutsprognos för innevarande verksamhetsår

Beslut om medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår
Se bilaga
Snoken (T-shirt)

Stadgeändringar
Se bilaga
Tid och plats för SHR:s kongress i framtiden
Besluta på kongressen + årsmötet att skriva in i stadgarna att föreningen även ska välja två firmatecknare i styrelsen, då det annars kan missas och det kan uppstå problem med banken.
Ingen Snoken om inte medlemmarna skriver och skickar in artiklar.

Övriga frågor

Riksläger 2016

Tid och plats för SHR.s årsmöte 2016

Bilaga 1
Utdrag ur SHRs stadgar

§15 Stadgeändringar
Beslut om ändringar i SHR:s stadgar fattas på två på varandra följande riksmöten (årsmöte / kongress).

§ 12 Kongress
”SHR:s kongress hålls i september. Reseersättning §8 Reseersättning SHR:s styrelsemedlemmar erhåller ersättning för sina resor till och från årsmöte och kongress. Reseersättning utgår även för styrelsemöten. Resorna skall ske på billigast möjliga sätt. §10 Deltagande på årsmöte, kongress eller extra årsmöte Till årsmöte, kongress och extra årsmöte bör varje förening sända minst en representant som skall vara utsedd av föreningen. Vid årsmöte, kongress och extra årsmöte har varje i SHR upptagen förening en röst. Röstning genom ombud som ej är medlem i aktuell förening godkännes ej. Årsmöte, kongress och extra årsmöte är beslutsmässiga då minst hälften av föreningarna är representerade.”

§ 13 Tidningen Snoken
Föreningens tidning Snoken utges kvartalsvis (4 nummer per år). Redaktören har möjlighet att vid behov utge ett dubbelnummer. Varje fullbetalande medlem i SHR erhåller tidskriften utan extra kostnad. Medlemmar kan annonsera gratis i Snoken under köpesbytessäljes. Kommersiella annonser mottages mot en kostnad, vilken beslutas av redaktören.

Bilaga 2
Utdrag ur SHR:s styrelseprotokoll 2015

I  våra  stadgar  står  det  att  kongressen  ska  hållas  i  september,  detta  har  styrelsen  missat att  förhålla  sig  till. Bra  att  lägga  kongressen  mer  centralt  i  Sverige  så  ej  resvägen  blir  för  lång  och  gör  att vissa  styrelsemedlemmar  eventuellt  ej  kan  medverka. Bestämma  zoner  för  ersättning  –  Lämnar  frågan  till  kongressen. ⦁ Helgträff  med  ersättning  där  styrelsen  kan  prata  igenom  de  stora  frågorna. Susanne  ska  nedåt  senare  och  bokar  då  in  en  träff  med  Mats  och  de  som  vill/kan  då. ⦁ SHR mässan blir  mindre/Snoken  blir  lidande Detta  kommer  ställa  till  det  ekonomiskt  för  SHR  framöver  vad  gäller  Snoken. Då  lokalföreningarna  får  50%  av  medlemsavgifterna  kommer  pengarna  ej räcka till 4 nr/år.

Snoken och medlemsavgifter
SHR mässan blir mindre/Snoken blir lidande
Detta kommer ställa till det ekonomiskt för SHR framöver vad gäller Snoken.
Då lokalföreningarna får 50% av medlemsavgifterna kommer pengarna ej att räcka till att få ut 4 nr/år.
Snoken kostar mellan 10.000-13.000:-/tidning

Vad står i avtalet?
Tillägg i stadgarna; Ingen Snoken om inte medlemmarna skriver artiklar. Aktiva medlemmar gör en bra tidning.
X tycker att vi ska ändra i stadgarna. Nya medlemmar kan bli väldigt besvikna att det ej kommer 4 nr/år. Föreningen måste ge ut detta för att fortsätta vara momsbefriade. Ge förslag till kongressen.
Förslag. Notiser, annonser, 1 “riktig” Snoken och 3 Snoken light. Eventuellt köpa utländska artiklar och publicera?
Lokalföreningarnas aktiviteter

NHF bjuder in allmänheten till en salamanderexkursion

Plats: Samling vid Universum
Beskrivning:
2005 gjordes en större inventering av mindre vattensalamander i Västerbottens län. Nu skall vi i NHF besöka några av platserna i Umeå kommun för att se om salamandrarna fortfarande finns kvar (och hur de ser ut), då Artportalen inte fått några rapporterade fynd av mindre vattensalamander i kommunen sedan 2005.
Vi satsar på att besöka tre lokaler, men om vi hinner tar vi en fjärde. Vi träffas klockan 11:00 utanför Universum (som ligger vid Umeå Universitet), där vi gemensamt åker till lokalerna.
Just nu finns det 3 lediga platser i bilen. Vill man vara helt säker på att man kan åka med kan det vara bra att ta med egen bil (eller höra av sig, så vi vet hur många som tänkt komma).
Ta med:
Stövlar/vadarbyxor (vi vet inte hur det ser ut vid lokalerna, så ju högre desto bättre)

Norrlands Herpetologiska Förening bjuder in allmänheten till en aktivitet

Vi samlas utanför Blomsterlandet kl 10:00, sen bär det av till Rödberget där vi hoppas på att hitta några huggormar som lapar lite vårsol

Att tänka på: Egen bil, eller ordna samåkning med andra, varma kläder, fika

OBS!
Exkursionen ställs in vid regn, snö eller kallt väder.

För anmälan senast 17 april 18:00
Kontaktperson Jonas Arvidsson 073-036 51 35

Riksläger 2015 och Save the frogs day – Öland

Välkomna på ”Save the Frogs Day” 2015! Evenemanget är öppet för allmänheten och kostar inget.

I samband med detta håller även SHR sitt riksläger. Efter att föredragen är avslutade lyssnar vi efter grönfläckig padda vid naturum Ottenby och sen åker vi mot Gyngegården för övernattning och grillning, ta med egen mat och dryck. Det finns ett begränsat antal sängplatser men även möjlighet att slå upp tält eller husvagn, kontakta Björn Lingerhed på kassor@smhf-herp.se eller 0760-923478 för mer information om boende.

På söndagen åker vi norrut till fina lokaler för huggorm, hasselsnok, snok och vattensalamandrar.

Programmet för lördagen:

Vi uppmärksammar ”Save the Frogs Day”, lördag 25 april, på Naturum Ottenby (Ölands södra udde) med föredrag om olika projekt för groddjur i närområdet och
inom Sveriges Herpetologiska Riksförening. Välkomna!

Program med föredrag:

11.00 Petter Albinson (SkHF)
Allmänt om Sveriges groddjur.

12.00 Mats Wirén (Malmö stad)
Grönfläckig padda och två lyckade projekt från Skåne.

Lunchpaus
Restaurang Fågel blå som ligger i anslutning till Naturum Ottenby har öppet.

14.00 Karin Fredriksson (Sandby) / Viktor Eriksson (Ottenby)
Återinförandet av grönfläckig padda på Öland.

15.00 Eike Amthauer (SmHF) / Ingemar Ahlén (SLU)
Inventering av långbensgroda på Öland.

15.30 Danne Andersson (NNHF)
Inventeringsprojekt av groddjur i norra Norrland.

16.00 Petter Albinson (SkHF)
Lökgrodan – Hotbilder och åtgärder.

17.00 Vide Ohlin (SHF)
Projektet Grodkollen och dammgrävningar i Stockholm.

Frågesport med chans att vinna fina priser. Vi bjuder på kaffe och kaka mellan föredragen. Information om olika herpetologiska föreningar runt om i landet och möjlighet att ställa frågor om groddjur till kunniga experter.

Evenemanget är gratis och ingen föranmälan krävs, alla är välkomna!

Vid frågor kontakta Dennis Hägg, sekreterare@smhf-herp.se, 070-2421948

 

Ottenby 401
386 65 Degerhamn

Kallelse NHFs Årsmöte 2015

Härmed inbjuds du/ni till Norrlands herpetologiska förenings Årsmöte Måndagen den 30 mars 2015 Kl 19:00

Viktig information:
Endast fullbetalande medlemmar har rösträtt på årsmötet! Så det är viktigt att man har betalt in, eller betalar in medlemsavgiften på plats. Det är viktigt att man mailar sina fullständiga uppgifter till kassören så att dennes jobb blir enklare att utföra.

Namn, personnummer, adress, mail och telefon nummer. kassor@nhf.se

Plats:

Kl. 19:00 hemma hos Jörgen Sondell , Södra obbolavägen 10 i Obbola.

Anmälan:
Om ni tänker komma på mötet så anmäl detta till Jörgen via mail: jorgensondell@hotmail.com eller på telefon: 070-212 91 61, meddela hur många ni blir, om eventuella allergier.

Kan ni inte komma på mötet, så går det bra att medverka via högtalartelefon eller videosamtal. Meddela senast dagen innan.

Har ni frågor som ni vill ska behandlas på årsmötet kontakta Angelika Wikström via mail: sekreterare@nhf.se eller på mobilen: 073-637 06 96

Frågor som inte kommit in före kallelsen skickats ut, läggs till på årsmötet.

Dagordningen för årsmötet 2015
1. Mötet öppnande
2. Val av mötesordförande
3. Val av Mötessekreterare
4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare.
5. Kontroll av mötets behöriga utlysande
6. Fastställande av dagordning.
7. Verksamhetsberättelse för 2012, 2013 och 2014 -bilaga 1*, 2*, 3*
8. Bokslut för 2012, 2013 och 2014 -bilaga 4*, 5*, 6*
9. Revisionsberättelse för 2012, 2013 och 2014 – bilaga 7*, 8*, 9*
10. Fråga om ansvarsfrihet för avgående styrelse.
11. Val av ny styrelse och andra poster inom föreningen för 2015.
– Ordförande för 2015
– Sekreterare för 2015
– Kassör för 2015
– Ledamot för 2015
– Kontaktperson 2015
– Webbansvarig för 2015
12. Val av två revisorer för 2015
13. Övriga frågor.
– Hur ska vi få igång föreningen?
– Ändring av stadgarna, lägga till Firmatecknare, Valberedning,
Lokalredaktör, Administratör terrariedjur.se och Administratörer facebook.com
– En preliminär aktivitetsplan för hela året.
– Swishbetalning
14. Mötet avslutas.

Riksläger i Norduppland 22-24 augusti

Den 22 – 24 augusti är det dags för riksläger i norduppland!

Väl på plats kommer vi att kolla in gölgroda och deras unika yngel och ha trevligt tillsammans.

Så vad bör man ha med sig då? Tält, kläder efter väder och mat (föreningen står dock för grillningen och maten under lördagskvällen) För att delta så ska du vara medlem i en SHR ansluten förening.

Anmälans sker till Anders W på 070-146 64 45

Årsmöte 7 april

Härmed inbjuds du/ni till Norrlands herpetologiska förenings årsmöte den 7 april 2013

Viktig information:
Endast fullbetalande medlemmar har rösträtt på årsmötet! Så det är viktigt att man har betalt in, eller betalar in medlemsavgiften på plats. Det är även viktigt att man mailar sina fullständiga uppgifter till kassören så att dennes jobb blir enklare att utföra.
Namn, personnummer, adress, mail och telefon nummer. kassor@nhf.se

Plats:
Kl. 16:00 hemma hos Jörgen Sondell på Södra Obbolavägen 10, Obbola.

Kan ni inte komma på mötet, så går det att medverka via högtalartelefon eller videosamtal. Meddela Jörgen Sondell via mail: webmaster@nhf.se eller på telefon: 070-212 91 61

Har ni frågor som ni vill ska behandlas på årsmötet kontakta Angelika Wikström via mail: sekreterare@nhf.se eller på mobilen: 073-637 06 96
Frågor som inte kommit in före kallelsen skickats ut, läggs till på årsmötet.

_______________________________________________________________________________

Övrig information

SHR forum
Det finns sedan en tid ett forum på SHR´s hemsida, som är under uppbyggnad. Där hoppas vi att alla medlemmarna i SHR´s anslutna lokalföreningar kommer att samlas.
Tanken är även att SHR kommer att lägga ut information, dokument mm. http://www.shr-herp.se/

Då sidan fortfarande är under uppbyggnad så vill vi att ni hjälper till med hur forumet ska se ut, bli medlem på sidan och skriv dina idéer under ”Allmänt” – ”Forumet under uppbyggnad”. Så bli medlem och börja använda forumet direkt.

Vissa kategorier kommer att vara öppna för andra likasinnade herpare, men som inte är ansluten till SHR.

________________________________________________________________________________

Dagordningen för årsmötet 2013

1. Mötet öppnande
2. Val av mötesordförande
3. Val av Mötessekreterare
4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare.
5. Kontroll av mötets behöriga utlysande
6. Fastställande av dagordning.
7. Verksamhetsberättelse för -2012 Bilaga 1*
8. Bokslut för 2012 -bilaga 2*
9. Revisionsberättelse – bilaga 3*
10. Fråga om ansvarsfrihet för avgående styrelse.
11. Val av ny styrelse och andra poster inom föreningen för 2013.
– Ordförande för 2013
– Sekreterare för 2013
– Kassör för 2013
– Ledamot för 2013
– Kontaktperson för 2013
– Webbansvarig för 2013
– Lokalredaktör för 2013
12. val av två revisorer för 2013
13. Övriga frågor.
– Ändra från sponsrade resor till bidrag i stadgarna.
– Ta beslut om vissa resor som föreningen kan bidra med resekostnaden för under året?
– Årsplanering för aktiviteter.
14. Mötet avslutas.

Hitta Sveriges nordligaste snok!

Norrlands Herpetologiska Förening startar en kampanj för att försöka hitta den nordligaste förekomsten av vanlig snok, Natrix natrix. Arten var förr vanlig i trakterna kring Umeå och framför allt längs Norrlandskusten. Idag finns bekräftade observationer (av Norrlands herpetologiska förening) av snok upp till Galtström just söder om Sundsvall i Västernorrlands län. Det räknas idag som den nordligaste förekomsten av snok. Det finns dock enstaka rapporter om snok även längre norrut.

Därför startar vi nu den här kampanjen där vi önskar hjälp av allmänheten och andra föreningar att försöka bekräfta nordligare förekomst av snok än den i Galtström. ALLA tips är välkomna, framför allt från Västerbotten och Norrbotten! Har du sett eller hört något? Har du kanske bilder rent av? Kom ihåg att även ömsskinn och äggfynd är viktiga! De flesta av dagens ”smarta” mobiltelefoner har en gps-funktion och gps-koordinater är en fantastisk hjälp för oss!

Snoken är en OFARLIG orm som INTE ÄR GIFTIG. Tänk på att alla grod- och kräldjur är FRIDLYSTA i Sverige.

Exakta uppgifter om lokaler kommer att hanteras med försiktighet för att skydda populationerna. Vi kommer alltså inte att publicera exakta koordinater till platserna, åtminstone inte i ett första skede.

För mer information om snok hänvisar vi till http://www.minaxtarantulas.se/svenskaherptiler/reptiler/ormar/vanlig-snok/

(notera dock att utbredningskartan inte är korrekt såsom kunskapsläget om snokens utbredning är idag)

Fynd rapporteras med fördel till vår särskilda epostadress snok@nhf.se eller via vårt forum på www.nhf.se/forum. Det går så klart också bra att skriva här på Facebook eller ringa/mejla våra kontaktpersoner:

Jonas Arvidsson, ledamot@nhf.se, 073-036 51 35
Krister Löfgren, ordforande@nhf.se, 073-035 77 74

De bästa tipsen som ger resultat belönas, inte bara med ära och berömmelse, men även med ett fint pris!

Vi tackar på förhand för all hjälp vi kan få!